Ryo Văn 0 Tư vấn viên cấp 1

E hiện tại đang học ngành dược ( Đại học)
Có thể học văn bằng 2 ngành bác sĩ pháp y đươc không
Có cách nào đễ trở thành 1 bác sĩ pháp y vì e đang học năm 3 ngành dươc không thể bõ đễ thi lại


0 votes