Sản xuất và chế biến là gì?

 

Sản xuất và chế biến là quy trình chế tạo ra nguyên liệu và sau đó biến đổi nguyên liệu sẵn có hoặc mới tạo ra thành sản phẩm dùng được và có giá trị trao đổi, buôn bán.

congnghechebien

 

 

 

Sản xuất và chế biến học gì?

 

Nhóm ngành sản xuất và chế biến gồm các ngành nhỏ:

  • Công nghệ thực phẩm
  • Công nghệ sau thu hoạch
  • Công nghệ chế biến thủy sản
  • Kỹ thuật dệt
  • Công nghệ sợi, dệt
  • Công nghệ may
  • Công nghệ da giày
  • Công nghệ chế biến lâm thủy