Ngành Sinh học và Môi trường là gì?

 

Sinh học là khoa học về sự sống. Các nhà sinh học nghiên cứu về cấu trúc, chức năng, sự sinh trưởng, nguồn gốc, tiến hóa và sự phân bố của các sinh vật. Theo đánh giá chung thì có ít nhất chín lĩnh vực bao hàm trong sinh học, mỗi lĩnh vực gồm nhiều mảng ngành.

sinhhoc

 

1.Sinh hóa học: nghiên cứu các nguyên liệu tạo nên cơ thể song

2.Thực vật học: nghiên cứu về thực vật, gồm cả sự trồng trọt

3.Sinh học tế bào: nghiên cứu đơn vị cơ bản của tế bào sinh vật

4.Sinh thái học: nghiên cứu về cách các sinh vật tương tác với môi trường

5.Sinh học tiến hóa: nghiên cứu nguồn gốc và sự thay đổi trong sự sống đa dạng theo thời gian

6.Di truyền học: Nghiên cứu về sự di truyền

7.Sinh học phân tử: Nghiên cứu về các phân tử sinh học

8.Sinh lý học: nghiên cứu về chức năng trong sinh vật và các thành phần của cơ thể

9.Động vật học: nghiên cứu về động vật, gồm cả hành vi của động vật

 

Bên cạnh sự phức tạp phân chia này, thực tế là các lĩnh vực này có sự bao trùm lẫn nhau. Không thể nghiên cứu động vật mà không biết sự quan hệ khăng khít với tiến hóa, sinh lý học và sinh thái. Bạn không thể nghiên cứu sinh học tế bào mà không biết sinh hóa học cũng như sinh học phân tử.

Môi trường, theo định nghĩa khái quát nhất, là tổng thể của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo xung quanh một cá thể (người, động vật, thực vật, vi sinh vật), hoặc xung quanh các cá thể nào đó của một loài. Các yếu tố ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có ảnh hưởng tới đời sống , sự tồn tại và phát triển của từng cá thể và từng loài nói trên. Nói một cách khác, môi trường là tổng thể các yếu tố vô sinh và hữu sinh bao quanh mỗi cá thể hoặc mỗi loài sinh vật, và có sự ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của chúng.

 

Sinh học và Môi trường liên quan mật thiết và rất gần gũi với nhau.

Ngành Sinh học và Môi trường học gì?

 

  • Sinh học
  • Công nghệ sinh học
  • Kỹ thuật sinh học
  • Sinh học ứng dụng
  • Quản lý tài nguyên và môi trường
  • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
  • Bảo hộ lao động
  • Quản lý đất đai
  • Kỹ thuật môi trường
  • Cấp thoát nước